Thursday, May 26, 2011

கல்லூரி


                                       கல்விக் கூடம்   பலருக்கு,
                                       களியாட்டக் களம்   சிலருக்கு

                                       எப்படியோ,

                                       வாலிபப்     பறவைகளின்
                                       சுகமான    வேடந்தாங்கல்!

அஞ்சல்வழிக் கல்வி


                  
                                       சந்தர்ப்பம் நழுவியவர்களின்
                                       சங்கடம் போக்கிடும்
                                       சமய சஞ்சீவியே!


                                      பட்டங்களாகப்  பலரிலும்
                                      பணமாகப்   பலரிலும்
                                      பட்டறிவாகச்  சிலரிலும்
                                      பரிமளிக்கிறாய்!


                                      இந்த  அ.வ.வுக்காக
                                      மு.வ. அவர்களுக்கு
                                       அகம் கனிந்த நன்றி!